Consendo

Регистрация в регистър Булстат

Регистрация в регистър Булстат

Ако сте физическо лице и упражнявате свободна професия или занаятчийска дейсност, то вие вместо да регистрирате дружество, може да се регистрирата като свободна професия в регистър Булстат.

Хора, които изпълняват свободна професия се наричат още самоосигуряващи се лица или фрилансъри (от английски freelancer).

По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

  1. осъществяват за своя сметка професионална дейност; и
  2. не са регистрирани като еднолични търговци; и
  3. се самоосигуряват.

В зависимост от дейността им, те се разделят в три групи:

  • Дейността изисква предварителна регистрация: нотариус, адвокат, счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
  • Дейността се облага с патентен данък: дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
  • Други: дейци на науката, културата и образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други.

Заявете среща с наш представител.

Разберете повече от наш представител как можем да ви съдействаме.

Този сайт използва бисквитки